Notater


Match 16,851 til 16,900 fra 18,132

      «Forrige «1 ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... 363» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
16851 Thomas Thomsen snedker og Catrine Lindbergs datter Sara Marie baaren af Skipper Egholms Kone, Jacob Andersen hestemøllers kone gik hos.
Testes Niels Worm Vægter, Lars Nielsen Bager, Poul Skomager
Opslag 57 dfs
 
Thomasdatter, Sara Marie (I1384)
 
16852 Thor Bruun blandt fadderne, resten er lokale folk. opslag 22 Bruun, Victoria Christine ugift, barnløs (I13677)
 
16853 Thorkild Baumgarten: "Borgerlige Familier" 1910:

Familien Hviid {Hvid).
Som Slægtsnavn forekommer Navnet Hviid meget tidligt i Danmark.
I Aaret 973 fik Fyn sin første Biskop i Odinkar Hvide
(t 1019) og o. Aar 1000 blev Gysser Hviid og Hialte Skæggesøn
af Olaf Trygvesen sendt til Island for der at udbrede Kristendommen.
Den Stigsonske Slægt kaldte sig Hviide eller Hvide, og
ifølge ældre Skrifter skal den nedstamme fra den fynske Helt
Palnatoke (f o. Aar 1005). Dens Stamfader var en mægtig Mand,
Slau, og til den hører mange af Historiens mærkeligste Mænd
som Skjalm Hvide (f o. 1113), Esbern Snare, Maisk Stig, Erkebiskopperne
Absalon, Anders Sunesen, Jakob Erlandsen og Jens
Grand, hvis Vaaben var en i blaat Felt syvoddet Sølvstjærne og
paa Hjelmen to hvide Vinger. Familierne Mule, Bang og Grundtvig
er Sideskud af denne gamle, ærværdige Stamme*). Senere
forekommer Personer af Navnet Hvid og Hviid hyppigt som Herremænd
paa Landet og fremtrædende Borgere i Byerne paa Fyn.
Eksempelvis skal anføres: Ove og Peder Andersen Hvide til Margaard,
der i Aaret 1359 blev myrdede af Fiskere i Middelfart,
rimeligvis fordi de vare Deltagere i det daværende jydske Oprør.
I et Pergamentsbrev af 1394 i Rigsarkivet nævnes Johannes Hvid,
hvis Vaaben i Skjoldet har en halv Buk. 1489 var Jess Hvid Herredsfoged
i Odense H em d og Esge eller Espen Hwidh Landstingshører,
senere Byfoged i Odense. I et Tingsvidne af Nyborg
*) der o. 1562 uddøde paa Mandssiden med Otto Hvide til
Hynderup. En anden Familie af dette Navn har ejet Eskildstrup,
Sindinggaard og Randrup og uddøde 1634 med Jens
Mogensen Hvide. Vaabenet er en seksoddet Guldstjærne over
to hvide Strømme og paa Hjælmen to blaaklædte Arme, holdende
en seksoddet Guldstjærne.
3

1
FAMILIEN HVI1D
By, dateret 1519, nævnes Jesper Hvid og Mads Hvid.
1562 døde Otto Hvide til Hynderup ved Bogense, og i Begyndelsen åf det 17. Aarhundrede florerer Navnet Hvid som Slægtsnavn i Odense og i de andre fynske Købstæder. Fra Skovby Herred i Fyn stammer de fleste nulevende Personer af Navnet Hvid; ogsaa den Slægt, vi her skal beskæftige os med, har i mange Aar levet paa denne Egn, og det kan vistnok betragtes som utvivlsomt, at Familien
Hvid fra Oregaard*) (Ore Sogn), der er langt den talrigste,
er af samme Slægt som den, hvis Genealogi her skal eddeles.

Som dens Stamfader maa dog foreløbig nævnes:
A. Mads Hviid (eller Hvid),**) født i Stenstrup Sogn
(Sunds Herred) 1657, f 1712, ^ Birgitte Tønnesdatter
Rosenberg, f. . . . ., f . . . .
FEJL: Mads Hviid var IKKE gift med Birgitte T Rosenberg.

I Stenstrup Kirkes Vaabenhus er i den nordlige Murs
østlige Ende indmuret en Gravsten, der tidligere har
været nedlagt i Kirkegulvet og som Følge deraf paa
enkelte Steder er ulæselig. I den rektangulære Sten findes
i Midten et Felt med tre Relieffigurer, forestillende
Kristus og de to Røvere paa Korset, og i hvert Hjørne
et cirkelrundt Felt med en Mands- eller Kvindeskikkelse,
ligeledes i Relief. Hvert af disse Felter har en Omskrift.
I Feltet til højre foroven fremstilles en Kvinde
med Haandfladerne sammenlagte som til Bøn. Omskriften
lyder saaledes:
»I Grafven skal jeg ey blifve«.
Feltet til venstre foroven fremstiller en Mandsperson,
derstaar med opløftet Højrehaand og med venstre Haand
*) Jvfr. Lengnick: Lars Hvid, Vedel Simonsens Elvedgaard og
Rugaard samt : Bogense Byes og Skovby Herreds Topographi
og Historie fra Sagntiden til Nutiden, af Literis Mando [o:
S. H. Klausen]. Bogense 1859 (Særtryk af Bogense Avis).
**) Skrivemaaden er vaklende; det synes, som Navnet fra Hvid er gaaet over til Hviid, hvorfor sidstnævnte Stavemaade her foretrækkes.
4

FAMILIEN HVIID
omfattende Foden af et Kors og en Korsfane. Omskriften
læses:
»Thi du af døde opstanden est«.
De to nederste Felter fremviser Billeder af en bedende
Kvinde i knælende Stilling og af en Mand, der holder
Sejrens Klenodier i sine Hænder. Omskrifterne er ulæselige.
Ovenover Billedet af Korsfæstelsen læses:
»Med hannem vore Synder tilgifne vorde«,
og ovenover samme paa Stenens Midte og mellem de
to Cirkelfelter foroven:
»I Himmerig vi samles vel
med Glæd’ og Fryd, med Lif og Siel«,
langs Stenens højre Rand:
»Vort Lif er skiult i Jesu dig,
vi faar det vist i Himmerig«,
og langs dens venstre Rand:
»At vi er trøst i Hiert og Mod,
det volder Jesu dyre Blod«.
Under Billedet af Korsfæstelsen bærer Stenen følgende
Inskription:
»Herunder hviler erlig og velagt Mand
JENS LASSEN,
fordum Ridefoged ofver Brangstrup og Skioldemose,
som bode og døde paa Skioldemose d. 21. Jan. 1653.
Gud gifve hannem en glædelig Opstandelse.«
Inskriptionen paa den nederste Fjerdedel af Stenen
stammer fra en senere Tid, hvorom ogsaa Arbejdets
Udførelse bærer Præg. Bogstavformerne er her smukke
og tydelige, hvilket derimod næppe kan siges om de
tidligere. Indskriften lyder saaledes:
5

FAMILIEN HVIID
Herunder hviiler er- og agtbar og velfornemme Mand
MADS HVIID,
født i Stenstrup Aar 1657, som døde paa Skioldemose
Aar 1712 i sit Alders 55. Aar. Forpagter sammesteds«.
Forbindelsen mellem nævnte Ridefoged Jens Lassen
og Mads Hviid har ikke kunnet paavises*).
FEJL:
Mads Hviids Hustru, Birgitte Rosenberg, var Datter af Tønne Madsen, Borgmester, først i Nyborg, senere i Odense, og
Kirstine Rosenberg, en Datter af Skriver paa Nyborg
Slot Jens Madsen Rosenberg, -j- 1682, og Pernille Ottesdatter Langemach.
I deres Ægteskab havde Mads Hviid og Birgitte Rosenberg mindst een Søn (B 1): B 1. Axel Hviid, f. paa Skjoldemose 6. Maj 1699, 
Hviid, Mads Rasmussen Forpagter på Skjoldemose (I10494)
 
16854 Thue Clemensen køber Lystbæk Mtm. 20 af A.C.Koefoed Clemensen, Thue (I1037)
 
16855 Thygestrup, Bromme, Alsted, Sorø. Baptist Sørensen, Christen Skrædder (I500640)
 
16856 Tilføjet ved han dåb Jensen, Peder ugift, barnløs (I9952)
 
16857 Tilladelse til brug af navnet Robehagen af 28/12 1911.
Opslag 33 dfs 
Hansen Robehagen, August Frede Otto Kelner (I7346)
 
16858 Tilladelse til navneændring fra Hansen til Bergman af 3. juli 1905. Opslag 72 dfs Hansen Bergman, Ellen Mathilde (I8027)
 
16859 Tilladelse til navneændring fra Jensen til Bay af 1961 Jensen, Hans Frederik Bay (I6896)
 
16860 Tilladelse til navneændring fra Jensen til Bay af 1961 Jensen, Hans Frederik Bay (I6896)
 
16861 Tilladelse til navneændring til Mondal 15/6-1909 i Rudkøbing Petersen, Vilhelm Hans Kristian Arbejdsmand (I18100)
 
16862 Tirsdagens Morgen D 17th Marty blev fød Rytter Christian Lindberg og Hustru Maren Clemensdatter hans datter Christiane Margrethe hjemmedøbt af Capellanen baaren til Kirken Fest Annunviat Maria d. 5th April baaren af Johanne ?? til Lars Ørtmann med fulgte ? Pigen Maren Friis.
Mandsfaddere Jens Larsen, Hans Bahnsen/Bohnsen og Jens Nielsen Skrædder, alle Rüttere.
Opslag 30 dfs 
Christiansdatter, Christiane Margrethe (I33)
 
16863 Tjenende i Strandgaard. F. 3. feb. 1815. Opslag 113 dfs gl. udgave Jacobsen, Ole Husmand, uægte (I7126)
 
16864 Tjener i Terslev. Opslag 172 dfs Rasmussen, Hans Jacob (I500737)
 
16865 Tjener og damefrisør, bopæl Vestergade 47, Svendborg Familie F5079
 
16866 Tjener Søren Truelsen, Nørholm Nielsen, Bertel Valdemar (I10672)
 
16867 Tjenestekarl af Hvidovre, Pige af Valby.
Vidner: Arbejdsmand Christian Jensen af Valby og Skomagersvend Peter Christensen af Valby.
Understøttelses-attest fra Valløby Taarnby Sogneråd.
Fundet på MH, Kirke ikke angivet. 
Familie F3002
 
16868 Tjenestekarl i ? Jørgen Pedersen og H. Mette Pedersdatter Bøgesø. B. af Hm. Peder Nielsens kone i St. Røttinge. Fadd. Gm. Fr. Møller, Hm. Sørens Sørensen af Bøgesø og Hm. Nielsen af St. Røttinge.
Opslag 208 dfs 
Jørgensdatter, Maren (I2951)
 
16869 Tjenestekarl i Store Kongensgade 60, Stuen, Hos Poulsen 1. okt. 1896

FT 1901 Terslev, Tjæreby;
Hansen, Jens Martinus M 2. dec. 1839 E
Hansen, Johanne Kristine Vilhelmine F 11. sep. 1868
Hansen, Hans Peter M 11. dec. 1875 Tjenestekarl
 
Hansen, Hans Peder Handelsmand i Tjæreby (I500945)
 
16870 Tjenestepige på Margrethenlund i Faxe. Opslag 200 dfs Johannesen, Karen Marie barnløs (I7635)
 
16871 Tjenestepige, ugift , Anna Marie Christensen, 23 Aar, Rode.
Faddere: Gårdmand Peder Christiansens Hustru i Arnøje, Gårdmand Christian Christensen Rode, Husmand Jens Johansen Rode.
Moderen opholdt sig Timånedersdagen før Fødslen hos Gårdmand Herman Jensen, Frenderupgaard, Fløjterup Sogn.
Opslag 7 dfs 
Christensen, Emil uægte (I4416)
 
16872 Tjenestepigen Karen Pedersdatter i Tyvelse b.b. Søren Pedersen ibid., gmd. Jacob Hansen af Wrangstrup og sognefoged Hans Jensen af Glumsø. opslag 9 Poulsen, Ane (I19253)
 
16873 Tobaksarbejder, Midtergaden 2, Bækkelund, Tyrsted Sogn.
opslag 26 
Kondrup, Marius Johannes uægte, Cigarmager (I9320)
 
16874 Tolderen Johannes Nielsen Friis og Birthe Tönnesdatter Rosenberg trolovede og Copulerede. Opslag 94 Familie F500028
 
16875 Tollerup? Larsdatter, Mette (I3866)
 
16876 Torkild Baumgarten: Borgerlige Familier:

I Svindinge Kirke danner en Del Ligstene Gulvet
i Kirkens vestlige Ende, men de har tidligere ligget
højere oppe i Kirken, dels i Gangen og dels i Koret.
Paa den sydlige Side af Gangen, under Orgelet, findes
ogsaa nogle Ligstene som Gulv. Paa den største af dem
er noget af Indskriften slidt ud; man kan læse følgende:
Paa denne Grav:

til velfortjente Æresminde over den velædle, højagtbare
og velforneme Mand AXEL MADSEN HVIID, føed
paa Scholdemose her i Fyen Aar 1699 den 6te Mai,
kom til Forpagtningen paa Glorup og tillige udi Ægteskab
med hæderbaarne, gudelskende Matrone Maria Kirstine
Friis Aar 1730 den 16de August. I deris fornøjelig
Ægteskab havde de tilsammen 11 Børn, 3 Sønner
og 8 Døtre; døde paa Glorup. Aar 1748 den 12. July
blev disse Ord indgravet:
6

Staa Læsere og læs: Herneden under hviler------------
en — — — som var føe uden Svig, og trofast mod
enhver. Gaa lærer: Tiden iiler, stræb . . . [evig], at Du
bliver . . . [i Liv] og Død . . . [Jesu lig].
En mindre Ligsten ved Siden af den har følgende Indskrift:
PETRONELLE HVIID,
fød paa Glorup den 26. Sept. 1745, død 25. Juni 1746.
Vær ei forundret, at jeg sov saa snarlig hen
Min Daabes Festens Skat forbant mig til min Ven.

Ligeledes under Orgelet findes to mindre Ligstene
ved Siden af hinanden; paa den ene læses:
MADS HVIID,
fød paa Glorup den 22. Sept. 1743; død sammesteds
den 10. Martii 1744.
Her fik hans Legem Hvileboe i denne Jord,

og paa den anden:
Daabens hellig Bod og Væde
fik jeg ey og intet Navn.
Nyder dog nu Himlens Glæde
i min Frelsers søde Favn.
Jeg foragter Jordens Gaver
og er best fornøjet med,
at Gud mig i Himlen haver
givet som en Engel Sted.
Men om den sidstanførte Ligsten er lagt over et
udøbt Barn af Axel Hviid, er uvist*), omend det efter
dens Plads i Kirkegulvet er sandsynligt. Som nævnt
blev Axel Hviid Fader til 11 Børn
* Svindinge Sogns ældste Kirkebog begynder først 1742.
Hviid, Axel Madsen Forpagter på Skjoldmose, Glorup og Anhof (I500039)
 
16877 Torkild Baumgarten: Borgerlige Familier:

Ivar Pedersen Brandt Hviid, f. paa Gyldensten 3.
Nov. 1769, f 9. April 1836. Mariane Docker,
f. o. 1773, J- paa Margaard, Vigeislev S., d. 29.
April 1858.
Ivar Hviid blev Student fra Odense Skole og tog
juridisk Eksamen og blev Ejer af Sandagergaard (Brinckenlyst),
N. Sandager Sogn, 1795 Han var Landvæsens-
og Tiendekommissær og blev Justitsraad. To
Aar før sin Død solgte Ivar Hviid Sandagergaard til
Grev A. H. E. Bernstorff-Gyldensteen, som lagde den
ind under Grevskabet Gyldensten. A f hans 9 Børn efterlevede
de syv Faderen, men om dem haves ingen videre
Underretning (E 1—E 9):
E 1. Johannes Hviid, f. . . . .
E 2. Christopher Schou Hviid, f. . . . .
E 3. Mariane Hviid, f . .........f Barn.
E 4. Johannes Alexander Hviid, f.......... , Forpagter
paa Margaard (Vigerslev Sogn), ^ ... .
E 5. Jacob Østrup Hviid, f..........
E 6. Axel Hviid, f. . . . .
E 7. Mariane Hviid, f...........
E 8. Lars Hviid, f. . . . ., f u- Børn.
E 9. Ivare Petrine Hviid, f. . . . .
 
Hviid, Ivar Pedersen Brandt Godsejer, Justitsråd (I10560)
 
16878 Torkild Baumgarten: Borgerlige Familier:

Johan Alexander Hviid, f. paa Gyldensten 13. Nov.
1772, f 16. Marts 1832, Ovidia Neess, f. paa
Rugaard 11. Marts 1778, f 17. Marts 1832.
Johan Alexander Hviid blev Student fra Odense Latinskole
og studerede Jura i København; men under et
Besøg i Hjemmet paa Fyn forelskede han sig i sin nydelige kusine Kusine, Ovidia Neess, opgav Studeringerne for
at lære Landvæsenet og havde Forpagtningen af Hollufgaard
(Fraugde Sogn) i ti Aar. I sit seksogtyvende
Aar ægtede han sin Forlovede (Datter af Henning Ulrich
Neess), f. i Guldbjerg 1720, f 1787, Købmand i
Odense og tillige fra 1773— 1781 Ejer af Rugaard (i
Veflinge S.) og Cecilie Brandt (f. 1736, f 1826), som
han havde ægtet i Bogense d. 26/s 1761. Hun var Datter
af Postmester Jens Jørgen Brandt i Middelfart og Marie
Cathrine Ivarsdatter Pedersen, Enke efter Laurits
Sørensen i Middelfart. Cecilie Brandts Morfader Ivar
Pedersen er begravet i Middelfart Kirke; og hun var
Halvsøster til Johan Alexander Hviids Moder, Ivare Petrine
Lauritsdatter Sørensen).
Alexander Hviid var senere
Forpagter af Hofmansgave (Norup S.) i 5 Aar og derefter
Ejer af Stenvad Mølle (Haite S.) i Brusk Herred.
Her mistede han sin Formue og henlevede sine sidste
Aar i Middelfart, hvor han døde den 16. Marts 1832
og hans Hustru Dagen efter. De er begravede paa den
gamle Kirkegaard i Middelfart, der nu er omdannet til
et Anlæg. 13 Børn  
Hviid, Johan Alexander Forpagter af Hollufgaard og Hoffmannsgave, ejer af Stenvad Mølle (I10561)
 
16879 Torkild baumgarten: Borgerlige Familier:

Johannes Friis Hviid, f. s. s. 6. Nov. 1733, f 17.
Decbr. 1785, Ivare Petrine Lauritsdatter Sørensen,
f. 26. Jan. 1740 (D. af Laurits Sørensen og Marie Catrine
Ivarsdatter). -J* . . . .
I en ung Alder kom Johannes Hviid til Gyldensten i N. Sandager Sogn. Fra 1760 nævnes han ofte som
Fadder og betegnes i Kirkebogen som Monsr. Johannes
Hviid fra Gyldensten. Den daværende Forvalter paa Gyldensten var Mads Errebo Hviid*) (f 13. Nov. 1795, 74
Aar gi.), der senere (1773) blev Birkedommer og Skriver
ved Grevskabet. Han og Johannes Hviid var vistnok
Søskendebørn. Som nævnt stammer en talrig Slægt
Hviid**) fra Skovby Herred, og her florerede den allerede,
da Johannes Hviid kom til Gyldensten. Snart overtog
Johannes Hviid Stillingen som Forvalter og Inspektør
ved Overadministrationen af Gyldensten, medens
Mads Hviid flyttede til Oregaard (Ore Sogn)
I Adressekontorets Efterr. for Aaret 1772 Nr. 22 er beskreven en Højtidelighed, der fandt Sted, da den 25-aarige Greve, senere Stiftamtmand, Johan Henrik Knuth og hans Gemalinde Constance Alexandrine v. Cosel holdt deres
Indtog paa Gyldensten, der i flere Aar paa Grund af
indviklede Arveforhold havde været uden Herskab. Ved
Siden af Kareten red den statelige Forvalter Johannes
Hviid og Mads Hviid fra Oregaard. Greven bar samme
Aar, den 16. Nov., Johs. Hviids Søn, Johan Alexander,
til Daaben i Sandager Kirke; Grevinden, Frøken Grambow
og Oberstløjtnant v. Grambow paa Sandagergaard
vare Faddere. Greveparrets Daabsgave, et Gulduhr, blev
i Aaret 1908 tilligemed en Rok og et lille Sølvbæger,
der har tilhørt Alexander Hviids Hustru, Ovidia f. Neess,
skænket til Odense Museum. Johannes Hviids Hustru,der anden Gang ægtede Postmester Jens Jørgen Brandt
i Middelfart*).
(Ivare Petrine, var Datter af Marie Catrine Ivarsdatter,
*) eller Mads Hviid Jensen Erreboe; han skal være en Ætling
af den berømte Jens Erreboe, den danske Kunstdigtnings
Fader (jfr. Erslev Forf. Lex. II s. 273).
**) Se Familien Hviid II, der senere ventes udgivet.) 
Hviid, Johannes (I501311)
 
16880 Torkild Baumgarten: Borgerlige Familier:

Otto Madsen Hviid, f. paa Glorup 1731, d. 28.Nov. 1808, ugift.
Otto Madsen Hviid var Student og skal have været
Godsforvalter paa Lolland, men vist er det, at han
døde som Partikulier i Skaarup 1808, den 28. Nov., og
blev begravet den 5. Decbr., 78 Aar gi. Han var ugift
og meget velhavende. I Februar indkaldtes hans Arvinger,
nemlig hans afdøde Broders Sønner: Justitsraad
Ivar Hviid til Sandagergaard og Forpagter Alexander
Hviid paa Hofmansgave, samt hans tre afdøde Søstres
Børn: Nicolai Brechling, Forvalter paa Arreskov, Marie
Brechling, gift med Forpagter Byeskov paa Nybøllegaard,
Birgitte Brechling, gift med Pastor Strøyberg i
Sønderby, Marie Nielsen, gift med Skolelærer Bender i
Hillerslev (hun døde den 9. Decbr. 1808), Margrethe
Nielsen, gift med Skomager Mathias Lindegaard i København,
Elisabeth Nielsen, g. tn. Skolelærer Rasmussen
i Lunde, Margrethe Nielsen, g. m. Købmand Johansen
i Aalborg, Axel Winther, Skipper, Sofie Winther,
g. m. Købmand Groth i Svendborg, Marie Winther,
g. m. Skovrider Stoltz i Svendstrup, og Margrethe Winther,
g. m. Ritmester v. Biilow i Bragnæs og dennes
Børn: Carl Gustav Christopher Ditlef v. B., Ludvig Wilhelm
v. B., Friederich Juel v. B. og Sophie Augusta
Elisabeth v. B. samt Jomfru Maren Albierg og Nicoline
Albierg paa Langgaard og Johannes Albiergs eneste
Søn Johannes. 
Madsen Hviid, Otto Partikulier, ugift og barnløs (I501308)
 
16881 Torpenholt, Lestrup, Kongsted sogn
Noter : Kilde: http://www.123hjemmeside.dk/Leestrup/1322102
 
Rasmussen, Torpen (I6449)
 
16882 Torsdag d. 2 Obr. døbt et barn for Bormand Jørgen Hansen i Hemmestrup og kaldt Margrethe, bar Hans Carlsens? hustru ibidm.
Dom: 19 trinit confirmeret barnedaaben for bormand Jørgen Hansens pige døbt barn kaldt Margrethe, bar Huusmand Jacob Nielsens hustru af Aaside
Opslag 65 dfs
 
Jørgensdatter, Margrethe barnløs (I2680)
 
16883 Torsdagen d. 10 Aug. Christen Povelssøn i Lystbek hans drengebarn hjemmedøbt, Povel. Dom 15 a Trinit Chr. Povelssøn af Lystbek hans barn læst over og hans Kone indtroduceret. Barnet 1 mark 8 skl, Konen 1 dlr Christensen Viinkielder, Povel (I256)
 
16884 Torsdagen d. 29. Juni blef Christen Christensen af Morsøe og Maren Jensdatter af Gierup trolovede.
Vidner: Mikkel Christensen af Stagstrup og Peder Christensen af Stagstrup.
Opslag 296
Mikkel Christensen kom fra Flade, Morsø. Viet året før til Karen Pedersdatter? i Stagstrup. Han er en mulig bror til Christen, men finder ingen Christen døbt i Flade
 
Familie F3097
 
16885 Tosmose, Sandgaard Mark, Ørre,  Johannesen, Johannes Eiler Alfred (I761)
 
16886 Trikotagefirmaet Rosenstand og Kirel i København Christiansen Kirel, Hans Christian Clausen trikotagefabrikant (I426)
 
16887 TROL:Grevinge 1718 3. aug. Niels Christensen i Pleierup til Laurits Mortensens Daatter Karen i Odstrup. Familie F4009
 
16888 Trolovede 11 may opslag 9. Copulerede 18 nov. opslag 12 Familie F5787
 
16889 Trolovede 17. sept. Ingen vidner. opslag 12 Familie F15
 
16890 Trolovelse 14. aug. 1776. Ingen vielsesdato angivet. Vidner: Bøssemage Steffensen og pottemager Johan Friderich Libanou. Opslag 218 Familie F500205
 
16891 Trolovelse i Vester Egede Kirke opslag 85.
6. p. trin. 1760: Forlovere Oluf Nielsen og Hans Hviid begge af Egede 
Familie F501320
 
16892 Trolovelse:
At Rasmus Andersen Ungkarl fra Hasle (Haslev)og Cathrine Hansdatter ere ubehindrede fra andet Ægteskabsløfte samt intet som strider mod Loven i deres forehavende til Ægteskab, bevidner vi underskrevne som Forlovere paa begge Sider.
Lars Nielsen Hans Pedersen (HPS)
(Hans Pedersen er Rasmus Andersens stedfader)

Viet:
Dom. 16. p. trinit. copuleredes Rasmus Andersen fra Hasle og Cathrine Hansdatter
Opslag 294 dfs 
Familie F626
 
16893 Trolovelse: d. 29. Junii indfandt sig Enkemanden Gaardmand Niels Nielsen af Neder Hasteen med underskrevne 2de Mænd for at tilkiendegive at han vilde indlade sig i Ægteskab med Pigen Maren Jensdatter af Langscov [..], som Forlovere: Jens JensSen, Søren Nielsen Selling, begge af L
Vielse: d. 13. Sept. Enkemand Niels Nielsen af Hasteen og Pigen Maren Jensdatter af Langscov
Arkiv: C 302 A-2 Folie: 424 og 608 
Familie F2915
 
16894 Trolovelse: Den 18. Jun. troelovet Enke Mand Niels Nielsen i Hadsten og Kirsten Jensdatter i Schiød. Spons.: Peder Peder. i Schiød og Oluf Madsen i Hadsteen
Vielse: d. 24. Jul. copul.
Arkiv: C 350-1 Folie: [45b] 
Familie F2909
 
16895 Trolovelse: Torsdagen d. 20. Febr. Trolovet efter Kongl. allernaadigst Tilladelse, Unge Karl Niels Nielss. og Enke Anne Christensdatter i Hændes Huus i Hadsteen, som ved hendes forrige Mand, Sal. Jens Massen var nær beslægtet i 2det Leed
Vielse: Løverdagen d. 25. Junij Copuleret
Arkiv: C 351-2 Folie: 16 og 16b 
Familie F2910
 
16896 Troloves 24. juli 1791, Vidner jens Hansen fra Viverup ug Jørgen Jensen af Jørslev. opslag 112 Familie F2969
 
16897 Trolovet 13 januar 1782. Vidner: Peder Pedersen og Jens Jensen. Opslag 85 og 96 Familie F5876
 
16898 Trolovet 15. sep. 1793. Vidner: Peder Pedersen i Næsbye og Jens Nielsen. opslag 87 og 96 Familie F5878
 
16899 Trolovet 15/10-1780 i Vig ungkarl Hans Thomasen fra Ulstrup med pigen Ane Kirstine Jonasdatter fra Eskilstrup. Forlovere: Lars Thomasen i Ulstrup og Peder Jensen i Eskildstrup.
Gift 8 Apr 1781 i Vig sogn, Odsherred, Holbæk amt, ANNA Kirstine Jonasdatter, f. Maj 1759 i Vig sogn, Odsherred, Holbæk amt, (datter af JONAS Jespersen og ANNA Sofie Poulsdatter),  
Familie F4035
 
16900 Trolovet 16 nov 1788. Vidner: Peder Jepsen og Lars Christensen. opslag 86 og 96 Familie F5879
 

      «Forrige «1 ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... 363» Næste»